Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe organizowane są w Instytucie Fizyki zgodnie z programami kształcenia na kierunkach Fizyka, Fizyka Techniczna i Informatyka w oparciu o Zarządzenie 12/2017 z 24 stycznia 2017 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Praktyki odbywają się zgodnie z planami studiów i obejmują:
– praktyki zawodowe,
– praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej.

Instytut Fizyki jest zobowiązany do sprawowania nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk. Organizacją praktyk zajmują się kierunkowi opiekunowie praktyk:
– Fizyka Techniczna i Inżynieria Danych dr inż. Tomasz Ruść (tomasz.rusc@ujk.edu.pl)
– Informatyka dr Radosław Maj. (radmaj@ujk.edu.pl@ujk.edu.pl)

Praktyki zawodowe

Celem praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki prowadzone są w oparciu o Instrukcję Praktyk opracowaną w Instytucie Fizyki i realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy.

Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

Po odbyciu praktyki studenci otrzymują zaliczenie od Instytutowego Opiekuna Praktyk na podstawie dzienniczka praktyk, zawierającego sporządzony przez studenta opis przebiegu praktyki oraz opinię opiekuna praktyk ze strony zakładu pracy potwierdzoną przez kierownictwo zakładu pracy.
Więcej informacji: http://praktyki.ujk.edu.pl

Wykaz praktyk w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Według programów kształcenia obowiązujących w bieżącym roku akademickim:

Kierunek Specjalność Rodzaj praktyki Liczba godzin/czas praktyki

Fizyka Techniczna

Fizyka medyczna
Elektroradiologia

Praktyka zawodowa

100/4 tygodnie

Fizyka, Fizyka techniczna,
według indywidualnej organizacji zajęć

Specjalizacja nauczycielska

Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna.
Praktyka śródroczna z fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Praktyka ciągła z fizyki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

150 godzin łącznie /2 semestry

Informatyka
studia stacjonarne
I stopnia
inżynierskie

Teleinformatyka
Technologie informatyczne

Praktyka zawodowa

100/4 tygodnie

 

 1. Dokumenty dla studentów:
 2. – Skierowanie na badania medyczne (dot. praktyki na fizyce medycznej i elektroradiologii)

  – Instrukcja praktyk

  Instrukcja_Elektroradiologia.pdf
  Instrukcja_Fizyka medyczna.pdf
  Instrukcja_Informatyka.pdf

  – Dzienniczek praktyk

 3. Dokumenty dla pracodawców, wydawane w dniach 5 – 15 maja:
 4. – Podanie o przyjęcie na praktykę
  – Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych
  – Umowa o dzieło i rachunek (dot. praktyk nauczycielskich)

Skip to content