Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe organizowane są w Instytucie Fizyki zgodnie z programami kształcenia na kierunkach Fizyka, Fizyka Techniczna i Informatyka w oparciu o Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 8 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Praktyki odbywają się zgodnie z planami studiów i obejmują:
– praktyki zawodowe,
– praktyki pedagogiczne dla ścieżki przedmiotów w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela fizyki

Instytut Fizyki jest zobowiązany do sprawowania nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk. Organizacją praktyk zajmują się kierunkowi opiekunowie praktyk:
– Fizyka Techniczna, Inżynieria Danych, Systemy Diagnostyczne w Medycynie – dr Radosław Maj (radmaj@ujk.edu.pl@ujk.edu.pl)
– Informatyka – dr inż. Tomasz Ruść (tomasz.rusc@ujk.edu.pl)

Praktyki zawodowe

Celem praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki prowadzone są w oparciu o Regulamin i Instrukcję Praktyk opracowaną w Instytucie Fizyki i realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy.

Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

Po odbyciu praktyki studenci otrzymują zaliczenie od Instytutowego Opiekuna Praktyk na podstawie: karty informacyjnej o jej odbyciu, którą ze strony zakładu pracy poświadcza osoba odpowiedzialna za jej realizację; szczegółowego, dziennego wykazu wykonywanych czynności
stanowiącego wraz z kartą informacyjna Dziennik Praktyk; Ankiety Samooceny Osiągnięcia
Przedmiotowych Efektów Uczenia Się, którą student wypełnia po zakończeniu praktyk i dołącza do Dziennika Praktyk.
Więcej informacji: http://praktyki.ujk.edu.pl

Wykaz praktyk w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Według programów kształcenia obowiązujących w bieżącym roku akademickim:

Kierunek Ścieżka Rodzaj praktyki Liczba godzin/czas praktyki
Fizyka Techniczna
Studia pierwszego
stopnia inżynierskie
przedmioty w zakresie
fizyki medycznejprzedmioty w zakresie
nanofizykiprzedmioty z zakresu
metrologi
Praktyka zawodowa 120/4 tygodnie
Fizyka Techniczna
Studia pierwszego
stopnia inżynierskie
przedmioty w zakresie
przygotowania do
zawodu nauczyciela
fizyki
Praktyka zawodowa
psychologiczno-
pedagogiczna ciągła
(szkoła podstawowa)

Praktyka zawodowa
dydaktyczna
(śródroczna)
(szkoła podstawowa)

Praktyka zawodowa
dydaktyczna (ciągła)
(szkoła podstawowa)

30

 

 

90/2 semestry

 

 

30

Informatyka
Studia pierwszego
stopnia inżynierskie
Teleinformatyka
Technologie informatyczne
Praktyka zawodowa 120/4 tygodnie
Inżynieria Danych
Studia pierwszego
stopnia inżynierskie
——————————- Praktyka zawodowa 120/4 tygodnie
Systemy
Diagnostyczne w
Medycynie
Studia pierwszego
stopnia licencjackie
——————————- Praktyka zawodowa 120/4 tygodnie

 

DOKUMENTY

Oświadczenie Zakładu Pracy
Informacje dodatkowe potrzebne do sporządzenia porozumienia
Arkusz hospitacji praktyk

  1. Fizyka Techniczna
    1. przedmioty w zakresie fizyki medycznej

   Regulamin i Instrukcja praktyk
   Program Praktyk
   Dziennik Praktyk (karta informacyjna z wykazem czynności)
   Ankieta Samooceny

    1. przedmioty w zakresie nanofizyki i metrologii

   Regulamin i Instrukcja praktyk
   Program Praktyk
   Dziennik Praktyk (karta informacyjna z wykazem czynności)
   Ankieta Samooceny

    1. przedmioty w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela fizyki

   Program i Instrukcja praktyk zawodowych dydaktycznych śródrocznej i ciągłej
   Dziennik Praktyk
   Karta Informacyjna
   Ankieta Samooceny
   Informacja o praktyce zawodowej psychologiczno-pedagogicznej ciągłej

  2. Informatyka
  3. Regulamin i Instrukcja praktyk
   Program Praktyk
   Dziennik Praktyk (karta informacyjna z wykazem czynności)
   Ankieta Samooceny
  4. Inżynieria Danych

Regulamin i Instrukcja praktyk
Program Praktyk
Dziennik Praktyk (karta informacyjna z wykazem czynności)
Ankieta Samooceny

 • Systemy Diagnostyczne w Medycynie

 

– Regulamin i Instrukcja praktyk [-||-]
– Program Praktyk [-||-]
– Dziennik Praktyk (karta informacyjna z wykazem czynności) [-||-]
– Ankieta Samooceny [-||-]

Skip to content