Zarządzenie nr 67/2023
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 kwietnia 2023 roku
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Rok akademicki 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku.
2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych
dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów i filii.
§ 2
Rok akademicki na studiach obejmuje:
ROK AKADEMICKI 2023/2024
SEMESTR ZIMOWY 1.10.2023 – 3.03.2024
zajęcia dydaktyczne 2.10.2023 – 22.12.2023
ferie zimowe 23.12.2023 – 7.01.2024
zajęcia dydaktyczne c.d. 8.01.2024 – 31.01.2024
dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 – 3.11.2023
zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2024 – 13.02.2024
przerwa międzysemestralna 14.02.2024 – 18.02.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 19.02.2024 – 27.02.2024
SEMESTR LETNI 28.02.2024 – 30.09.2024
zajęcia dydaktyczne 28.02.2024 – 28.03.2024
wakacje wiosenne 29.03.2024 – 02.04.2024
zajęcia dydaktyczne c.d. 3.04.2024 – 21.06.2024
dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.05.2024
31.05.2024
letnia sesja egzaminacyjna 22.06.2024 – 9.07.2024
wakacje letnie 10.07.2024 – 15.09.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 16.09.2024 – 24.09.2024
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących
zaliczenia roku akademickiego 2023/2024
25.09.2024 – 28.09.2024
§ 3
1. Dziekani wydziałów i filii podają do wiadomości studentów studiów stacjonarnych tygodniowe
rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2023 roku
oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 26 lutego 2024 roku.
2. Harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych są podawane do wiadomości
studentów i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne nie później niż dwa tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content