Zarządzenie nr 47/2022

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 28 ust. 12, § 29 pkt 2 Statutu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 10 Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Rok akademicki 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.

2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych
dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów i filii.

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2022 27.02.2023
zajęcia dydaktyczne
01.10.2022 22.12.2022
ferie zimowe
23.12.2022 01.01.2023
zajęcia dydaktyczne c.d.
02.01.2023 29.01.2023
dni wolne od zajęć dydaktycznych
31.10.2022
zimowa sesja egzaminacyjna
30.01.2023 11.02.2023
przerwa międzysemestralna
12.02.2023 16.02.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego
17.02.2023 26.02.2023
SEMESTR LETNI
27.02.2023 30.09.2023
zajęcia dydaktyczne
27.02.2023 05.04.2023
wakacje wiosenne
06.04.2023 11.04.2023
zajęcia dydaktyczne c.d.
12.04.2023 22.06.2023
dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.05.2023
09.06.2023

letnia sesja egzaminacyjna
23.06.2023 09.07.2023
wakacje letnie
10.07.2023 13.09.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego
14.09.2023 22.09.2023
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących
zaliczenia roku akademickiego 2022/2023

25.09.2023 28.09.2023

§ 3
1. Dziekani wydziałów i filii podają do wiadomości studentów studiów stacjonarnych tygodniowe
rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2022 roku
oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 20 lutego 2023 roku.

2. Harmonogramy zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych są podawane do wiadomości
studentów i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne nie później niż dwa tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content