Zakład Fizyki Atomowej i Nanofizyki (ZFAN)

Tematyka badań

Zakład Fizyki Atomowej i Nanofizyki prowadzi badania dotyczące fizyki zderzeń atomowych i zastosowań spektroskopii rentgenowskiej. Eksperymenty z zakresu fizyki zderzeń atomowych dotyczą badania jonizacji wewnętrznych powłok atomowych, w tym jonizacji wielokrotnej, w zderzeniach ciężkich jonów o energiach 0.1-30 MeV/n z atomami oraz rekombinacji radiacyjnej jonów w wysokich stanach ładunkowych z elektronami swobodnymi. Badania aplikacyjne dotyczą różnych aspektów wykorzystania spektroskopii rentgenowskiej w badaniu pierwiastków śladowych w materiałach.

Baza laboratoryjna Zakładu:

 • II Pracownia Fizyczna
 • III Pracownia Fizyczna
 • Pracownia Elektrotechniki i Elektroniki
 • Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej
 • Laboratorium Fizyki Powierzchni

Współpraca naukowa

 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet we Fribourgu, Szwajcaria
 • Instytut Ciężkich Jonów (GSI), Darmstadt, Niemcy
 • Instytut Paula Scherrera (PSI) w Villigen (SLS, SwissFEL), Szwajcaria
 • Europejskie Źródło Promieniowania Synchrotronowego (ESRF), Grenoble, Francja
 • Liniac Coherent Light Source (LCLS), Standord Linear Accelerator Center (SLAC), USA
Skip to content