Egzamin dyplomowy

Regulamin Dyplomowania

Regulamin dyplomowania dostępny w formie załącznika Plik PDF

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka II stopnia:

 1. Ruch, powszechność i względność ruchu, ruch w różnych układach odniesienia, maksymalna szybkość przekazu informacji w przyrodzie i jej konsekwencje, efekty relatywistyczne.
 2. Oddziaływania w przyrodzie, rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie, pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.
 3. Makroskopowe własności materii a jej budowa mikroskopowa. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody, ruch drgający, mikroskopowe modele ciał makroskopowych o różnorodnych własnościach mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych.
 4. Równania Maxwella, prawa przepływu prądu elektrycznego, prawo Ampera, indukcja
  i indukcyjność, prąd zmienny.
 5. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki, procesy odwracalne, zasady termodynamiki, entropia, statystyczny charakter makroskopowych prawidłowości
  w przyrodzie.
 6. Światło i jego rola w przyrodzie, światło jako fala, widmo fal elektromagnetycznych.
 7. Kwantowy model światła, zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania.
 8. Budowa atomu, analiza spektralna.
 9. Energia, przegląd poznanych form energii, równoważność masy i energii, przemiany energii.
 10. Promieniotwórczość, jej zastosowania i zagrożenia.
 11. Transport energii, transport energii w ruchu falowym, konwekcja, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne.
 12. Cząstki elementarne.
 13. Jedność mikro- i makroświata, fale materii, dowody eksperymentalne falowych cech cząstek elementarnych, dualizm korpuskularno–falowy, pomiar makroskopowy w fizyce
  a pomiary w mikroświecie kwantowym, niepewności pomiarowe a zasada nieoznaczoności.
 14. Równanie Schrödingera.
 15. Fizyka a filozofia, zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm
  w opisie przyrody.
 16. Narzędzia współczesnej fizyki i ich rola w badaniu mikro- i makroświata, laboratoria
  i metody badawcze współczesnych fizyków.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka techniczna
i Fizyka II stopnia:

 1. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch
 2. Zasady dynamiki Newtona
 3. Rodzaje energii i jej zastosowanie
 4. Ruch obrotowy bryły sztywnej
 5. Prawa statyki i dynamiki płynów
 6. Drgania mechaniczne – opis, własności, przykłady
 7. Własności pola grawitacyjnego
 8. Prawo Coulomba
 9. Prawo Gaussa
 10. Dielektryk w polu elektrycznym
 11. Prawa przepływu prądu elektrycznego
 12. Prawo Ampera
 13. Indukcja i indukcyjność
 14. Prąd zmienny
 15. Równania Maxwella
 16. Prawa optyki geometrycznej
 17. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków
 18. Polaryacja światła
 19. Dyfrakcja i interferencja światła
 20. Dyspersja współczynnika załamania światła
 21. Modele budowy atomu
 22. Równanie Schrodingera
 23. Atom jednoelektronowy
 24. Modele jądrowe
 25. Promieniotwórczość
 26. Klasyfikacja cząstek elementarnych
 27. Prawa zachowania a własnośći czasoprzestrzeni
 28. Prawa Keplera
 29. Zasady termodynamiki
 30. Definicja entropii

Zagadnienia na egzamin dyplomowy (inżynierski, licencjacki – bez punktu: 5,21 i od 23-26,
magisterski – wszystkie)

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Informatyka:

Architektura komputerów

  1. Reprezentacja danych w systemach komputerowych
  2. Maszyna von Neumanna oraz jej modyfikacje (architektura Harvard)
  3. Ogólna budowa procesora – cykl rozkazowy
  4. Mechanizm funkcjonowania systemu przerwań komputera
  5. Organizacja współczesnych procesorów – architektury potokowe, superpotokowe i superskalarne
  6. Metody adresowania i wykorzystanie ich w rozkazach

Podstawy programowania

  1. Instrukcje sterujące języka C
  2. Sposoby przekazywania argumentów do funkcji występujące w języku C

Algorytmy i struktury danych

  1. Podstawowe klasy złożoności problemów
  2. Pojęcie rekurencji. Rekurencyjne podprogramy i struktury danych
  3. Stos i jego zastosowania
  4. Złożoność obliczeniowa algorytmów sortowania

Sieci komputerowe

  1. Identyfikacja komputerów w sieci
  2. Modele warstwowe OSI i TCP/IP
  3. Podstawowe urządzenia sieciowe: karta sieciowa, modem, koncentrator, przełącznik i ruter
  4. Porównanie protokołów wyboru trasy

Bazy danych

  1. Transakcja i jej własności
  2. Pojęcie klucza w bazach danych

Paradygmaty programowania

  1. Rodzaje paradygmatów programowania na przykładzie wybranych języków

Systemy operacyjne

  1. Koncepcja procesu w systemie operacyjnym
  2. Zarządzanie procesami i wątkami – algorytmy przydziału procesora
  3. Zarządzanie pamięcią operacyjną
  4. Zarządzanie plikami w systemach operacyjnych

Technika cyfrowa

  1. Algebra Boole’a – funkcje i wyrażenia boolowskie
  2. Elementarne układy logiczne – bramki, przerzutniki
  3. Metody syntezy układów kombinacyjnych
  4. Metody syntezy układów sekwencyjnych i synchronicznych

Bezpieczeństwo i ochrona danych

  1. Zasady tworzenia podpisu cyfrowego
  2. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
  3. Uwierzytelnianie i autoryzacja

Inżynieria oprogramowania

 1. Etapy/fazy cyklu życia oprogramowania, ich wyniki (artefakty)
 2. Porównianie wybranych (co najmniej dwóch) modeli procesu wytwórczego oprogramowania (zasada, zalety, wady, zastosowania)
 3. Wymagania przy tworzeniu systemów informatycznych: rodzaje, sposoby ich prezentacji
 4. Podejście strukturalne do analizy i projektowania systemów informatycznych – krótka charakterystyka
 5. Podejście obiektowe do analizy i projektowania systemów infromatycznych – krótka charakterystyka
 6. Diagramy w UML-u (Unified Modeling Language) rodzaje i zastosowanie

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Inżynieria danych

 1. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch.
 2. Zasady dynamiki Newtona.
 3. Rodzaje energii. Pojęcie pracy w mechanice, termodynamice i elektryczności.
 4. Drgania mechaniczne – opis, własności, przykłady.
 5. Prawa obwodów elektrycznych (prawo Ohma, prawa Kirchoffa).
 6. Równania Maxwella.
 7. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków.
 8. Falowa natura światła.
 9. Kinetyczna teoria gazów.
 10. Zasady termodynamiki. Definicja entropii.
 11. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości: miary położenia, rozproszenia i asymetrii.
 12. Estymacja punktowa i przedziałowa dla parametrów populacji.
 13. Testowanie hipotez statystycznych. Testowanie hipotez o parametrach populacji. Testy nieparametryczne. Testy zgodności.
 14. Analiza korelacji i regresja liniowa.
 15. Reprezentacja danych w systemach komputerowych.
 16. Algebra Boole’a – funkcje i wyrażenia boolowskie.
 17. Instrukcje sterujące języka Python.
 18. Programowanie obiektowe w języku Python.
 19. Stos i jego zastosowania.
 20. Model warstwowy sieci komputerowej.
 21. Transakcja i jej własności.
 22. Pojęcie klucza w bazach danych.
 23. Rekurencja. Przykłady problemów prowadzących do ciągów rekurencyjnych. Metody rozwiązywania rekurencji liniowej.
 24. Grafy. Przykłady algorytmów na grafach.
 25. Uczenie nadzorowane sieci neuronowych. Propagacja wsteczna. Klasyfikatory.
 26. Uczenie nienadzorowane sieci neuronowych. Klasteryzacja danych.
 27. Uczenie ze wzmocnieniem. Koncepcja i zastosowania.
 28. Sieci samoorganizujące się. Algorytm Kohonena i jego zastosowania.
 29. Algorytmy zachłanne w przykładowych problemach optymalizacyjnych (problem komiwojażera, problem plecakowy).
 30. Algorytm genetyczny i jego przykładowe zastosowania.
 31. Algorytm mrówkowy i jego przykładowe zastosowania.
Skip to content