Egzamin dyplomowy

Regulamin Dyplomowania

Regulamin dyplomowania dostępny w formie załącznika Plik PDF

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka II stopnia:

 1. Ruch, powszechność i względność ruchu, ruch w różnych układach odniesienia, maksymalna szybkość przekazu informacji w przyrodzie i jej konsekwencje, efekty relatywistyczne.
 2. Oddziaływania w przyrodzie, rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie, pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.
 3. Makroskopowe własności materii a jej budowa mikroskopowa. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody, ruch drgający, mikroskopowe modele ciał makroskopowych o różnorodnych własnościach mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych.
 4. Równania Maxwella, prawa przepływu prądu elektrycznego, prawo Ampera, indukcja
  i indukcyjność, prąd zmienny.
 5. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki, procesy odwracalne, zasady termodynamiki, entropia, statystyczny charakter makroskopowych prawidłowości
  w przyrodzie.
 6. Światło i jego rola w przyrodzie, światło jako fala, widmo fal elektromagnetycznych.
 7. Kwantowy model światła, zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania.
 8. Budowa atomu, analiza spektralna.
 9. Energia, przegląd poznanych form energii, równoważność masy i energii, przemiany energii.
 10. Promieniotwórczość, jej zastosowania i zagrożenia.
 11. Transport energii, transport energii w ruchu falowym, konwekcja, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne.
 12. Cząstki elementarne.
 13. Jedność mikro- i makroświata, fale materii, dowody eksperymentalne falowych cech cząstek elementarnych, dualizm korpuskularno–falowy, pomiar makroskopowy w fizyce
  a pomiary w mikroświecie kwantowym, niepewności pomiarowe a zasada nieoznaczoności.
 14. Równanie Schrödingera.
 15. Fizyka a filozofia, zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm
  w opisie przyrody.
 16. Narzędzia współczesnej fizyki i ich rola w badaniu mikro- i makroświata, laboratoria
  i metody badawcze współczesnych fizyków.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka techniczna

 1. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch
 2. Zasady dynamiki Newtona
 3. Rodzaje energii i jej zastosowanie
 4. Ruch obrotowy bryły sztywnej
 5. Drgania mechaniczne – opis, własności, przykłady
 6. Własności pola grawitacyjnego
 7. Prawo Coulomba
 8. Prawo Gaussa
 9. Dielektryk w polu elektrycznym
 10. Prawa przepływu prądu elektrycznego
 11. Prawo Ampera
 12. Indukcja i indukcyjność
 13. Prąd zmienny
 14. Równania Maxwella
 15. Prawa optyki geometrycznej
 16. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków
 17. Polaryacja światła
 18. Dyfrakcja i interferencja światła
 19. Dyspersja współczynnika załamania światła
 20. Równanie Schrodingera
 21. Prawa zachowania a własnośći czasoprzestrzeni
 22. Prawa Keplera
 23. Zasady termodynamiki
 24. Definicja entropii

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Informatyka:

 1. Reprezentacja danych w systemach komputerowych
 2. Maszyna von Neumanna oraz jej modyfikacje (architektura Harvard)
 3. Ogólna budowa procesora – cykl rozkazowy
 4. Mechanizm funkcjonowania systemu przerwań komputera
 5. Organizacja współczesnych procesorów – architektury potokowe, superpotokowe i superskalarne
 6. Metody adresowania i wykorzystanie ich w rozkazach
 7. Instrukcje sterujące języka
 8. Sposoby przekazywania argumentów do funkcji występujące w języku C
 9. Podstawowe klasy złożoności problemów
 10. Pojęcie rekurencji. Rekurencyjne podprogramy i struktury danych
 11. Stos i jego zastosowania
 12. Złożoność obliczeniowa algorytmów sortowania
 13. Identyfikacja komputerów w sieci
 14. Modele warstwowe OSI i TCP/IP
 15. Podstawowe urządzenia sieciowe: karta sieciowa, modem, koncentrator, przełącznik i ruter
 16. Porównanie protokołów wyboru trasy
 17. Transakcja i jej własności
 18. Pojęcie klucza w bazach danych
 19. Rodzaje paradygmatów programowania na przykładzie wybranych języków
 20. Koncepcja procesu w systemie operacyjnym
 21. Zarządzanie procesami i wątkami – algorytmy przydziału procesora
 22. Zarządzanie pamięcią operacyjną
 23. Zarządzanie plikami w systemach operacyjnych
 24. Algebra Boole’a – funkcje i wyrażenia boolowskie
 25. Elementarne układy logiczne – bramki, przerzutniki
 26. Metody syntezy układów kombinacyjnych
 27. Metody syntezy układów sekwencyjnych i synchronicznych
 28. Zasady tworzenia podpisu cyfrowego
 29. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
 30. Uwierzytelnianie i autoryzacja
 31. Etapy/fazy cyklu życia oprogramowania, ich wyniki (artefakty)
 32. Porównianie wybranych (co najmniej dwóch) modeli procesu wytwórczego oprogramowania (zasada, zalety, wady, zastosowania)
 33. Wymagania przy tworzeniu systemów informatycznych: rodzaje, sposoby ich prezentacji
 34. Podejście strukturalne do analizy i projektowania systemów informatycznych – krótka charakterystyka
 35. Podejście obiektowe do analizy i projektowania systemów infromatycznych – krótka charakterystyka
 36. Diagramy w UML-u (Unified Modeling Language) rodzaje i zastosowanie
 37. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch.
 38. Zasady dynamiki Newtona.
 39. Rodzaje energii. Pojęcie pracy w mechanice, termodynamice i elektryczności.
 40. Drgania mechaniczne – opis, własności, przykłady.
 41. Prawa obwodów elektrycznych (prawo Ohma, prawa Kirchoffa).
 42. Równania Maxwella.
 43. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków.
 44. Falowa natura światła.
 45. Kinetyczna teoria gazów.
 46. Zasady termodynamiki. Definicja entropii.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Inżynieria danych

 1. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch.
 2. Zasady dynamiki Newtona.
 3. Rodzaje energii. Pojęcie pracy w mechanice, termodynamice i elektryczności.
 4. Drgania mechaniczne – opis, własności, przykłady.
 5. Prawa obwodów elektrycznych (prawo Ohma, prawa Kirchoffa).
 6. Równania Maxwella.
 7. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków.
 8. Falowa natura światła.
 9. Kinetyczna teoria gazów.
 10. Zasady termodynamiki. Definicja entropii.
 11. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości: miary położenia, rozproszenia i asymetrii.
 12. Estymacja punktowa i przedziałowa dla parametrów populacji.
 13. Testowanie hipotez statystycznych. Testowanie hipotez o parametrach populacji. Testy nieparametryczne. Testy zgodności.
 14. Analiza korelacji i regresja liniowa.
 15. Reprezentacja danych w systemach komputerowych.
 16. Algebra Boole’a – funkcje i wyrażenia boolowskie.
 17. Instrukcje sterujące języka Python.
 18. Programowanie obiektowe w języku Python.
 19. Stos i jego zastosowania.
 20. Model warstwowy sieci komputerowej.
 21. Transakcja i jej własności.
 22. Pojęcie klucza w bazach danych.
 23. Rekurencja. Przykłady problemów prowadzących do ciągów rekurencyjnych. Metody rozwiązywania rekurencji liniowej.
 24. Grafy. Przykłady algorytmów na grafach.
 25. Uczenie nadzorowane sieci neuronowych. Propagacja wsteczna. Klasyfikatory.
 26. Uczenie nienadzorowane sieci neuronowych. Klasteryzacja danych.
 27. Uczenie ze wzmocnieniem. Koncepcja i zastosowania.
 28. Sieci samoorganizujące się. Algorytm Kohonena i jego zastosowania.
 29. Algorytmy zachłanne w przykładowych problemach optymalizacyjnych (problem komiwojażera, problem plecakowy).
 30. Algorytm genetyczny i jego przykładowe zastosowania.
 31. Algorytm mrówkowy i jego przykładowe zastosowania.
Skip to content