Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program: LLP-Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających
w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich),
łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich
lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie zostały zaproszone uczelnie wyższe z Chin, Gruzji, Japonii, Rosji oraz Ukrainy. Przyznane dofinansowanie w wysokości 122 120,00 EUR pozwala na realizację 44 mobilności: 26 przyjazdów z uczelni partnerskich i 18 wyjazdów z UJK.

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje:

  • przyjazdy oraz wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Erasmus+ dla Studenta Instytutu Fizyki UJK

Wyjazdy studentów odbywają się na podstawie zawartych przez Wydziały umów bilateralnych. Każda umowa precyzuje zakres tematyczny, którego dotyczy wymiana studentów, ilość osób wyjeżdżających oraz długość pobytu. Program jest finansowany przez Komisję Europejską ze składek państw uczestniczących w programie.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ i umowach bilateralnych można znaleźć na Uczelnianej stronie projektu: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

 

Kontakt

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie Erasmus+?
Informacje dotyczące programu Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z :

dr Łukaszem Jabłońskim – koordynatorem ds. Erasmus+ na kierunku fizyka i fizyka techniczna
e-mail: l.jablonski@ujk.edu.pl
dr Tomaszem Ruściem – koordynatorem ds. Erasmus+ na kierunku informatyka i inżynieria danych.
e-mail: tomasz.rusc@ujk.edu.pl

Koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jest:
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK
tel. +48 41 349-62-83
e-mail: d.banas@ujk.edu.pl


Courses for Exchange Students

Fundamentals of electrical engineering and electronics
Introduction to the Standard Model of ParticlePhysics
Application Software
Atomic Physics
Computer Methods
Fundamentals of Physics Laboratory
Introduction to General Relativity and Applications to Astrophysics and Cosmology
Methodology of Teaching in Higher Education
Physical laboratory I
Physical laboratory II
Physical laboratory III
Quantum Mechanics
Relativistic quantum mechanics
Statistical Data Analysis
Statistical Physics
Statistical methods

Computer Science / Data engineering

Data visualization techniques
Digital Image Processing
Diploma Seminar
Dissertation Workshop
Embedded Systems
Fundamentals of electrical engineering and electronics.pdf
Internet Applications
Java Programming
NET Technologies
Object Oriented Programing
Physical laboratory
Programmers Environment
Team project

Skip to content