SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE
(studia licencjackie I-go stopnia)

Studia licencjackie na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone są zgodnie
z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu sześciu semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności, niezwykle istotnych w przyszłej pracy. Zawarty w programie studiów model kształcenia, zapewnia połączenie wiedzy teoretycznej, ogólnej i specjalistycznej
z umiejętnościami praktycznymi.

Celem kształcenia na studiach licencjackich pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego:
– wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, medycyny, biologii, matematyki, techniki, opartą głównie na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
– umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
– umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,
– umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,
– umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie systemów diagnostycznych i terapeutycznych
w medycynie.

Systemy diagnostyczne w medycynie to kierunek studiów dla osób chcących
w przyszłości pracować w służbie zdrowia oraz laboratoriach diagnostycznych. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: anatomia i fizjologia człowieka, fizyczne aspekty funkcjonowania organizmu człowieka, obrazowanie medyczne, zasady działania nowoczesnej aparatury medycznej i pomiarowej, systemy diagnostyczne i terapeutyczne, analiza sygnałów i obrazów, gromadzenie
i przetwarzanie informacji, analiza statystyczna w naukach biomedycznych.

Absolwenci studiów licencjackich kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie zdobędą m.in. wiedzę w zakresie podstaw fizycznych zasady działania różnych rodzajów aparatury medycznej, znajomość podstaw analizy sygnałów i obrazów
w naukach medycznych i fizycznych. Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w ośrodkach medycznych wykorzystujących ultradźwiękowe i laserowe systemy diagnostyczne oraz wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie dozymetrii promieniowania, ochrony radiologicznej, planowania leczenia promieniowaniem jonizującym czy też kontroli jakości.

Po ukończeniu kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie miejscem pracy absolwentów mogą być:
a) szpitale,
b) jednostki kliniczne,
c) jednostki ambulatoryjne,
d) poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa.

Absolwenci przygotowani są także do pracy w:
a) jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych aparatury oraz urządzeń medycznych,
b) laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych,
c) jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Absolwentom studiów I stopnia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na magisterskich czterosemestralnych studiach II stopnia na kierunku Fizyka, z możliwością wyboru ścieżki fizyka medyczna.

Kryteria kwalifikacji
1. Konkurs świadectw
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).
Przedmioty:
1. język polski,
2. matematyka,
3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski,
4. biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia).

Skip to content