Europejski System Transferu Osiągnieć (ECTS)

Europejski System Transferu Punktów to system
ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni partnerskiej
(w tym uczelni zagranicznej) przez jego uczelnię macierzystą.
System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego
programu ERASMUS.
ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów.
Oznacza to, że okres studiów odbyty w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy
lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej,
niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów w uczelni partnerskiej
może się różnić od programu w uczelni macierzystej. Podstawą systemu ECTS jest
przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. ECTS ułatwia instytucjom
uznawanie osiągnięć studentów w nauce, przez stosowanie punktów ECTS oraz wspólnej
skali ocen.
Przewodnik dla użytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące
przedstawiania w sieci Web pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS
są dostępne na stronie
Komisji Europejskiej,
w tym adres strony z tekstem przewodnika ECTS (po polsku) .
Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, odpowiadającą nakładowi pracy, jaką winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie z danego przedmiotu. Liczba punktów, którą uzyskuje student po zaliczeniu danego przedmiotu opisuje względny nakład pracy koniecznej do zaliczenia tego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy, wymaganego do zaliczenia pełnego roku akademickiego studiów na danym kierunku. Punkty ECTS przypisane każdemu z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną odzwierciedlają względne obciążenie studenta związanego z udziałem w różnych formach zajęć związanych z realizacją danego przedmiotu. Obejmują one zarówno zajęcia grupowe: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace terenowe itp., jak i pracę indywidualną oraz egzaminy i inne formy oceny. Punkty ECTS przypisuje się również praktykom i przedmiotom obieralnym, stanowiącym integralną cześć programu studiów, o ile kończą się oceną. W systemie ECTS ilości pracy wymaganej do zaliczenia całego roku akademickiego odpowiada 60 punktów, na semestr przypada zwykle 30 punktów. O liczbie punktów przypisywanej poszczególnym przedmiotom decyduje instytucja uczestnicząca w systemie ECTS.

Wiele informacji znajdziesz rownież na stronie ECTS UJK

Szegółowe informacje dotyczące ECTS można uzyskać kontaktując się z :
dr Łukaszem Jabłońskim – koordynatorem ds. ECTS na kierunku fizykafizyka techniczna e-mail: l.jablonski@ujk.edu.pl
dr Tomaszem Ruściem – koordynatorem ds. ECTS na kierunku informatyka, e-mail: t.rusc@ujk.edu.pl

Skip to content