Fizyka techniczna (studia I st. inżynierskie)

O kierunku

Instytut Fizyki prowadzi kształcenie na kierunku Fizyka techniczna – studia I stopnia inżynierskie, 3.5-letnie stacjonarne, w zakresie:

    • fizyki medycznej,
    • elektroradiologii,
    • nanotechnologii.

Studia w zakresie fizyki medycznej i elektroradiologii przygotowują specjalistyczną kadrę średniego personelu w służbie zdrowia, posiadającą wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: ośrodkach medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych, dozymetrii promieniowania, planowaniu leczenia promieniowaniem jonizującym, kontroli jakości. Studia prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Studia w zakresie nanotechnologii przygotowują kadrę posiadającą podstawowe informacje i umiejętności dotyczące wytwarzania, badania własności i wykorzystania nanoukładów w nowoczesnych technologiach.

Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna mogą pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Absolwentom kierunku Fizyka Techniczna Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku Fizyka (w zakresie: fizyki medycznej, nanotechnologii).

Studia w zakresie elektroradiologii

Studia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna obejmują okres 3,5 roku i odbywają się na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. Studia łączą w sobie wiedzę z zakresu zastosowań fizyki w medycynie oraz umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych w dziedzinie użycia promieniowania jonizującego w radioterapii, diagnostyce medycznej i medycynie nuklearnej. Zajęcia praktyczne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii dają niepowtarzalną możliwość zapoznania się na żywo z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w medycynie. Odbywają się na najbardziej nowoczesnym sprzęcie oraz w małych grupach studentów, co powoduje, że w ten sposób przeprowadzone laboratoria gwarantują nabycie niezbędnych kompetencji do obsługi i nadzoru urządzeń, których użytkowanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: ośrodkach medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych, dozymetrii promieniowania, planowaniu leczenia promieniowaniem jonizującym, kontroli jakości. Może również pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Studia w zakresie fizyki medycznej

Celem kształcenia absolwenta na 3.5 letnich studiach inżynierskich z fizyki technicznej w zakresie fizyki medycznej jest przygotowanie specjalistycznej kadry średniego personelu w służbie zdrowia posiadającej wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujące promieniowanie X, ultradźwięki, pole magnetyczne), diagnostyki elektromedycznej (odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych. Po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku fizyka techniczna studenci jako specjalistyczna kadra mogą pracować na różnych stanowiskach pracy związanych z diagnostyką obrazową, z diagnostyką elektromedyczną, z radioterapią, z medycyną nuklearną i densytometrią kości.
Absolwenci są w pełni przygotowani do pracy w dużych pełnoprofilowych zakładach radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników), zakładach i pracowniach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii, w pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, w inspekcji ochrony radiologicznej, oraz dodatkowo są przygotowani do świadczenia usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz do pracy w sektorze marketingu sprzętu medycznego. Absolwenci są przygotowani do wdrażania automatyzacji procesów technologicznych i coraz głębszej ingerencji informatyki w codzienną pracę nowych systemów obrazowania. Z uwagi na otrzymane unikalne i interdyscyplinarne wykształcenie będą cennym partnerem dla lekarza i administracji ośrodka zarówno w planowaniu nowoczesnej infrastruktury pracowni (zakładu), jak i wdrażaniu nowych metod do praktyki. Absolwent naszych studiów winien również spełniać rolę eksperta w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z diagnostyką obrazową i elektromedyczną, radioterapią i medycyną nuklearną.

Absolwent powinien być też dobrze przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia na każdej uczelni wyższej prowadzącej dany kierunek studiów, lub na kierunkach pokrewnych. Studia II stopnia na kierunku Fizyka UJK (Fizyka Medyczna i Nanotechnologia) są podstawową ofertą dla absolwenta studiów I stopnia.

Więcej informacji o studiach z fizyki medycznej znajdziesz na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, natomiast o zadaniach fizyka medycznego na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Swiętokrzyskiego Centrum Onkologii.Dodatkowa oferta dla absolwentów Fizyki

Osobom zainteresowanym pracą naukową w dziedzinie fizyki oferujemy możliwość uzyskania doktoratu oraz stopnia doktora habilitowanego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka. Nasi absolwenci podejmują również studia doktoranckie w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Warszawski, Instytut Problemów Jądrowych, Uniwersytet we Fribourgu (Szwajcaria), Instytut Fizyki Ciężkich Jonów (Niemcy).

 

Skip to content