Fizyka (II st.magisterskie)

O kierunku

Studiowanie fizyki jest jak fascynująca gra;
poznajesz jej zasady i reguły, ale to i tak dopiero początek zabawy i przyjemności.

Masz umysł ścisły, lubisz wyzwania i oczekujesz ciekawej pracy – studiuj fizykę!

Fizyka to jedna z najstarszych nauk przyrodniczych i jednocześnie nauka przyszłości. Fizyk bada wszystko, od mikroświata po makrokosmos. Stara się poszukiwać i wyjaśniać prawa przyrody, budować modele zjawisk i obiektów, a następnie znaleźć dla nich zastosowanie, wymyślając nowatorskie rozwiązania, konstruując nowe urządzenia, rozwiązując konkretne problemy.

Fizycy najczęściej znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych o różnym profilu. Jest też dla nich miejsce w różnych gałęziach przemysłu, w dużych firmach, których produkcja wykorzystuje osiągnięcia fizyki. Praca fizyka może polegać albo na prowadzeniu badań, albo na wdrażaniu w życie osiągnięć fizyki. Wielu fizyków znajduje również zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem komputerowym lub finansami. Bardzo poszukiwani są absolwenci fizyki medycznej, którzy mogą pracować nie tylko w szpitalach, ale i firmach produkujących sprzęt medyczny.

W naszym Instytucie istnieje możliwość nauki na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, oraz studiach III stopnia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Sylwetka absolwenta


Studia II stopnia

Celem kształcenia na kierunku Fizyka na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

  • poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki,
  • znajomość podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych,
  • znajomość i umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce oraz podstaw metod numerycznych,
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
  • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie fizycznych i pokrewnych,
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie fizyki.

Studia II stopnia zapewniają absolwentowi wszechstronne i ogólne wykształcenie, aby mógł pracować zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych. Studia kształcą absolwentów z technicznymi i analitycznymi umiejętnościami w zakresie stosowania nowych technologii w aspekcie praktycznego zastosowania powyższych, tak w pracach badawczych jak i realizacji zadań projektowych w pracach aplikacyjnych. W zakresie fizyki medycznej studia kształcą absolwentów posiadających wiedzę z zakresu analityki medycznej, anatomii człowieka, znajomości technologii służących diagnozowaniu chorób, oraz metod zwalczania niektórych jednostek chorobowych.

Absolwent będzie mógł pracować jako analityk w laboratoriach fizyko-chemicznych, oraz na innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami laboratoryjnymi wykorzystującymi nowe technologie. Absolwenci fizyki medycznej są przygotowani do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

Studia w zakresie fizyki medycznej

Studia II stopnia na kierunku Fizyka w zakresie fizyki medycznej zapewniają uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w placówkach służby zdrowia wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są fizyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Plan studiów przewiduje m.in. 500 godzin zajęć specjalistycznych w tym: podstawy biochemii i anatomii człowieka, radiobiologię, biofizykę molekularną, statystykę medyczną, dozymetrię promieniowania. Studia prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie pracuje około 20 naszych absolwentów.

Więcej informacji o studiach z fizyki medycznej znajdziesz na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki, natomiast o zadaniach fizyka medycznego na stronie Zakładu Fizyki Medycznej Swiętokrzyskiego Centrum Onkologii.Dodatkowa oferta dla absolwentów Fizyki

Osobom zainteresowanym pracą naukową w dziedzinie fizyki oferujemy możliwość uzyskania doktoratu oraz stopnia doktora habilitowanego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie – nauki fizyczne. Nasi absolwenci podejmują również studia doktoranckie w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Warszawski, Instytut Problemów Jądrowych, Uniwersytet we Fribourgu (Szwajcaria), Instytut Fizyki Ciężkich Jonów (Niemcy).

Skip to content