Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Egzamin dyplomowy

Regulamin Dyplomowania

Regulamin dyplomowania dostępny w formie załącznika Plik PDF

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka II stopnia:

 1. Ruch, powszechność i względność ruchu, ruch w różnych układach odniesienia, maksymalna szybkość przekazu informacji w przyrodzie i jej konsekwencje, efekty relatywistyczne.
 2. Oddziaływania w przyrodzie, rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie, pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.
 3. Makroskopowe własności materii a jej budowa mikroskopowa. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody, ruch drgający, mikroskopowe modele ciał makroskopowych o różnorodnych własnościach mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych.
 4. Równania Maxwella, prawa przepływu prądu elektrycznego, prawo Ampera, indukcja i indukcyjność, prąd zmienny.
 5. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki, procesy odwracalne, zasady termodynamiki, entropia, statystyczny charakter makroskopowych prawidłowości w przyrodzie.
 6. Światło i jego rola w przyrodzie, światło jako fala, widmo fal elektromagnetycznych.
 7. Kwantowy model światła, zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania.
 8. Budowa atomu, analiza spektralna.
 9. Energia, przegląd poznanych form energii, równoważność masy i energii, przemiany energii.
 10. Promieniotwórczość, jej zastosowania i zagrożenia.
 11. Transport energii, transport energii w ruchu falowym, konwekcja, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne.
 12. Cząstki elementarne.
 13. Jedność mikro- i makroświata, fale materii, dowody eksperymentalne falowych cech cząstek elementarnych, dualizm korpuskularno–falowy, pomiar makroskopowy w fizyce a pomiary w mikroświecie kwantowym, niepewności pomiarowe a zasada nieoznaczoności.
 14. Równanie Schrödingera.
 15. Fizyka a filozofia, zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm w opisie przyrody.
 16. Narzędzia współczesnej fizyki i ich rola w badaniu mikro- i makroświata, laboratoria i metody badawcze współczesnych fizyków.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Fizyka techniczna
i Fizyka II stopnia:

 1. Pojęcie ruchu, opis, rodzaje, relacja siła ruch
 2. Zasady dynamiki Newtona
 3. Rodzaje energii i jej zastosowanie
 4. Ruch obrotowy bryły sztywnej
 5. Prawa statyki i dynamiki płynów
 6. Drgania mechaniczne - opis, własności, przykłady
 7. Własności pola grawitacyjnego
 8. Prawo Coulomba
 9. Prawo Gaussa
 10. Dielektryk w polu elektrycznym
 11. Prawa przepływu prądu elektrycznego
 12. Prawo Ampera
 13. Indukcja i indukcyjność
 14. Prąd zmienny
 15. Równania Maxwella
 16. Prawa optyki geometrycznej
 17. Zachowanie fali świetlnej na granicy dwóch ośrodków
 18. Polaryacja światła
 19. Dyfrakcja i interferencja światła
 20. Dyspersja współczynnika załamania światła
 21. Modele budowy atomu
 22. Równanie Schrodingera
 23. Atom jednoelektronowy
 24. Modele jądrowe
 25. Promieniotwórczość
 26. Klasyfikacja cząstek elementarnych
 27. Prawa zachowania a własnośći czasoprzestrzeni
 28. Prawa Keplera
 29. Zasady termodynamiki
 30. Definicja entropii

Zagadnienia na egzamin dyplomowy (inżynierski, licencjacki - bez punktu: 5,21 i od 23-26, magisterski – wszystkie)

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku Informatyka:

  Architektura komputerów

 1. Reprezentacja danych w systemach komputerowych
 2. Maszyna von Neumanna oraz jej modyfikacje (architektura Harvard)
 3. Ogólna budowa procesora - cykl rozkazowy
 4. Mechanizm funkcjonowania systemu przerwań komputera
 5. Organizacja współczesnych procesorów - architektury potokowe, superpotokowe i superskalarne
 6. Metody adresowania i wykorzystanie ich w rozkazach
 7. Podstawy programowania

 8. Instrukcje sterujące języka C
 9. Sposoby przekazywania argumentów do funkcji występujące w języku C
 10. Algorytmy i struktury danych

 11. Podstawowe klasy złożoności problemów
 12. Pojęcie rekurencji. Rekurencyjne podprogramy i struktury danych
 13. Stos i jego zastosowania
 14. Złożoność obliczeniowa algorytmów sortowania
 15. Sieci komputerowe

 16. Identyfikacja komputerów w sieci
 17. Modele warstwowe OSI i TCP/IP
 18. Podstawowe urządzenia sieciowe: karta sieciowa, modem, koncentrator, przełącznik i ruter
 19. Porównanie protokołów wyboru trasy
 20. Bazy danych

 21. Transakcja i jej własności
 22. Pojęcie klucza w bazach danych
 23. Paradygmaty programowania

 24. Rodzaje paradygmatów programowania na przykładzie wybranych języków
 25. Systemy operacyjne

 26. Koncepcja procesu w systemie operacyjnym
 27. Zarządzanie procesami i wątkami - algorytmy przydziału procesora
 28. Zarządzanie pamięcią operacyjną
 29. Zarządzanie plikami w systemach operacyjnych
 30. Technika cyfrowa

 31. Algebra Boole'a - funkcje i wyrażenia boolowskie
 32. Elementarne układy logiczne - bramki, przerzutniki
 33. Metody syntezy układów kombinacyjnych
 34. Metody syntezy układów sekwencyjnych i synchronicznych
 35. Bezpieczeństwo i ochrona danych

 36. Zasady tworzenia podpisu cyfrowego
 37. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
 38. Uwierzytelnianie i autoryzacja
 39. Inżynieria oprogramowania

 40. Etapy/fazy cyklu życia oprogramowania, ich wyniki (artefakty)
 41. Porównianie wybranych (co najmniej dwóch) modeli procesu wytwórczego oprogramowania (zasada, zalety, wady, zastosowania)
 42. Wymagania przy tworzeniu systemów informatycznych: rodzaje, sposoby ich prezentacji
 43. Podejście strukturalne do analizy i projektowania systemów informatycznych - krótka charakterystyka
 44. Podejście obiektowe do analizy i projektowania systemów infromatycznych - krótka charakterystyka
 45. Diagramy w UML-u (Unified Modeling Language) rodzaje i zastosowanie
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka