Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Inżynieria danych (studia I st. inżynierskie, 7 semestralne)

Informacje ogólne o kierunku

Wzrastająca rola procesu globalnej informatyzacji w aspekcie społecznym stawia nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego, które winno przygotowywać kadry profesjonalnie przygotowane do efektywnego wykorzystania pojawiających się ciągle nowych, bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych. Jednocześnie nieustanny rozwój mocy obliczeniowych i pojemności pamięci stosowanych w technologiach informatycznych, zmusza do szybkiego, efektywnego analizowania dużych zbiorów danych, mających wielkie znaczenie praktyczne. W ostatnich latach ukształtowała się nowa specjalność, inżynieria danych (ang. Data Science), która na świecie jest uważana zgodnie za dominującą profesję XXI wieku. Również w Polsce, jak podaje raport MNiSW, ten nowy kierunek kształcenia cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży wybierającej inżynierię danych jako najbardziej perspektywiczny kierunek studiów


Odpowiadając na takie oczekiwania społeczne, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, organizuje od nowego roku akademickiego nowy kierunek 7-semestralnych studiów inżynierskich o profilu ogólnoakademickim o nazwie Inżynieria danych, którego celem jest kształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie gromadzenia, eksploracji, analizy i interpretacji danych, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne. Kierunek ten ma w aspekcie zastosowań charakter interdyscyplinarny, a oparty jest na szeroko rozumianych podstawach matematyki, statystyki i informatyki.


Inżynieria danych oferowana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK bazuje na szerokich doświadczeniami kadry wydziału w zakresie prowadzenia studiów z fizyki, matematyki i informatyki. W szczególności, szerokie zaangażowanie fizyków zatrudnionych na wydziale w wielkie międzynarodowe programy badawcze (NA61-Shine w CERN, SPARC@FAIR, VIPERS) wymagające stosowania najnowocześniejszych technologii analizy danych masowych (ang. Big Data) zapewnia prowadzenia zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, jak również uczestniczenia w realizacji atrakcyjnych projektów. W procesie kształcenia zaangażowani będą matematycy i informatycy posiadający wieloletnie doświadczenia badawcze i dydaktyczne w tych dyscyplinach. Specyfiką studiów na kierunku Inżynieria danych w UJK będzie, w odróżnieniu od ofert innych uczelni, położenie nacisku na dynamicznie rozwijające się metody sztucznej inteligencji oraz zagadnienia digitalizacji i interpretacji wyników pomiarów parametrów układów fizycznych, co jest z jednej strony domeną fizyki, ale jednocześnie ogólnym problemem komunikacji „rzecz-komputer” (ang. Internet of Things (IoT) ).


Podsumowując, przedstawiona oferta studiów na kierunku Inżynieria danych jest nową, atrakcyjną propozycją kształcenia studentów w UJK w zakresie dynamicznie rozwijającej się profesji, będącej przedmiotem wielkiego zainteresowani na rynku w szeroko rozumianej branży technologii informatycznych (IT). Inżynieria danych jest obecnie silnie preferowanym w decyzjach młodzieży kierunkiem studiów, rozpoznawanym jako znakomita inwestycja w przyszłe kariery studentów i absolwentów na rynku pracy.

Sylwetka absolwenta

Poster data engineeringKierunek Inżynieria danych umożliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w najbardziej dynamicznie rozwijającej się współcześnie dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych (ang. Big Data, Data Mining), i związanej z tym sztucznej inteligencji czy uczeniem maszynowym. W procesie kształcenie duży nacisk kładzie się na zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych dających przyszłe możliwości specjalistycznego zatrudnienia informatycznego zarówno na szczeblu lokalnym w regionie, jak i globalnym. We współczesnym świecie podejmowanie ważnych decyzji i strategii opiera się coraz powszechniej na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji, pozyskiwanych z olbrzymich zbiorów danych. Studenci kierunku poznają najnowsze technologie dotyczące obróbki tych danych, łącząc zarazem umiejętności i wiedzę z różnych obszarów nauki: informatyki, matematyki, fizyki. Proces kształcenia oparty jest od strony praktycznej o technologie komputerowe. .


Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu analizy danych przy użyciu najnowszych technologii i narzędzi informatycznych,
 • umiejętność praktycznego użycia podstawowych platform i programów komputerowych służących inżynierii danych, głębokiemu uczeniu, sztucznej inteligencji,
 • umiejętność podstawowego programowania w języku Python i użycia odpowiednich bibliotek specjalistycznego oprogramowania,
 • wiedzę dot. ogólnych zagadnień studiowanych dyscyplin,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

 • Absolwenci kierunku Inżynieria danych będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje pracodawców. Praca w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

  English version

  Data Engineering (1'st degree, engineering studies, 7 semesters)

  From the next academic year, the Institute of Physics begins recruitment for first-degree studies in the field of Data Engineering

  General information

  Increasing social role of global informatization processes set new tasks for higher education system, which should be reoriented to prepare well eductated profesionals having a practical knowledge to use advanced tools of developing information technologies (IT). In particular, continuous enormous progress in increasing the computing power and capacity of memories used in modern IT solutions, forces one analyze in a fast and effective way enormous sets of data which are crucial for many practical applications. As a result of these tendencies a new profession Data Engineering (or Data Science) has emerged recently, which is believed to be a main profession of the XXI centaury. In Poland, according to a recent report of the Ministry of Science and Higher Education, the field of study Data Engineering is one of the most popular choice.


  In order to fulfill these expectations of society, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the Jan Kochanowski Univesity (UJK) in Kielce has organized a new first-level 7-semester field of study Data Engineering of general academic profile. The main goal of this study is education of specialist having necessary basic knowledge as well as practical skills and experience in data collection, exploration, analysis and interpretation, using modern IT tools. This study has rather interdisciplinary character with respect of applications and it is based on fundamentals of mathematics, statistics, computer science and physics.


  The study in Data Engineering offered by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of UJK has individual specifics related to the experience of the faculty staff to run the studies in physics, mathematics and computer science. In particular, a wide experience of physicists involved in large-scale international scientific initiatives (NA61-Shine in CERN, SPARC@FAIR, VIPERS, XFEL, ESRF) demanding application of latest advanced technologies of analysis of Big Data sets assure a proper experience of academic staff to run this study. Additionally, both mathematicians and computer scientists having long experience in researches and teaching will be involved in this study. It should be emphasized that a specificity of the present Data Engineering study in UJK, which makes it a bit different from other offers, is a focusing of the program on two selected aspects. Namely, the methods of artificial intelligence, which develop enormously in the last years, as well as the problems of digitalization and interpretation of measurements of physical parameters, being a domen of physics, and their interfacing to available IT tools, which is called recently as the Internet of Things (IoT).


  In summary, the organized field of study Data Engineering is essentially new offer of attractive studies in UJK, giving a possibility to obtain highly professional education in this dynamically expending field, which is of great interest of a job market increasing the employment in the IT sector. Additionally, the study of Data Engineering is strongly preferred by new students, since they recognize it as a perfect investment in their future professional carriers.

  Graduate profile

  The major Data Engineering will provide an opportunity to the students of obtaining knowledge and abilities in the most dynamically developing technological domain, namely the analysis of large data (Big Data, Data Mining) and the related fields of Artificial Intelligence and Machine Learning. Recent advances in these topics led to a real break-through in Artificial Intelligence, which poses new civilization goals and challenges in education in computer sciences and computer engineering. In a competitive environment it is then necessary to promptly, actively, and effectively engage in these new methods and technologies from the educational side. The educational program focuses on obtaining the knowledge and professional abilities giving future possibilities of specialized employment in computer engineering, both in the region as well as on the global employment market.


  In modern world, adopting development strategies and making important decisions is based more and more on collection and analysis of large information, obtained from huge data bases. Our students will learn the newest techniques concerning the processing of such data, merging the abilities and knowledge from such fields as computer engineering, mathematics, and physics. The educational process will be based, from the practical side, on information technologies.


  Educating an alumnus possessing:

  • knowledge and abilities in data engineering, based on newest technologies and software tools,
  • ability of a practical use of basic software platforms and computer codes devoted to data analysis, deep learning, artificial intelligence,
  • ability of basic programming in Phython and the use of basic libraries of dedicated software,
  • knowledge in the general problematics of the studied fields,
  • ability of practical applications of the acquired knowledge and skills in professional career,
  • ability of solving professional problems, ability of team work,
  • ability of using the professional literature and computer data bases.


  Our prime goal is the education of specialists which will possess practical skill in processing of the data with computer tools involving the newest information technologies (Big Data, Data Mining, artificial intelligence, machine learning).


  Data Engineering graduates will have opportunities to find employment in institutions and companies specializing in data acquisition and processing or data protection (such as statistics/accounting offices, various businesses, universities, research laboratories, software development companies), at positions requiring fluent practical skills in data analysis

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka