Instutut Fizyki
Rekrutacja na studia doktoranckie

Problematyka badawcza

Oferta tematyki i prowadzący 2018/2019

1. prof. dr. hab. Stanisław Mrówczyński (stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl)
a) Fizyka plazmy kwarkowo-gluonowej
b) Modelowanie zderzeń relatywistycznych jonów

2. prof. dr hab. Wojciech Broniowski (wojciech.broniowski@ujk.edu.pl)
a) Korelacje podłużne w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jąder
b) Modelowanie fazy początkowej w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jąder

3. prof. dr hab. Anna Okopińska (anna.okopinska@ujk.edu.pl)
a) Korelacje i splątanie kwantowe w naturalnych i sztucznych atomach

4. prof. dr hab. Wojciech Florkowski (wojciech.mrowczynski@ujk.edu.pl)
a) Hydrodynamika cieczy anizotropowych
b) Teoria transportu dla układu silnie oddziałujących gluonów i kwarków

5. prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (zbigniew.wlodarczyk@ujk.edu.pl)
a) Fenomenologiczny opis procesów produkcji wielorodnej w zderzeniach hadronowych i jądrowych

6. dr hab. Tadeusz Kosztołowicz (tadeusz.kosztolowicz@ujk.edu.pl)
a) Modelowanie dyfuzji anomalnej
b) Zastosowanie równań różniczkowych z pochodnymi rzędu ułamkowego do modelowania procesów fizycznych
c) Zastosowanie modeli stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych do opisu procesów fizycznych

7. prof. dr hab. Marek Pajek (marek.pajek@ujk.edu.pl)
a) Oddziaływanie jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami
b) Procesy rekombinacji jonów z elektronami w plazmie
c) Fragmentacja molekuł w zderzeniach z elektronami
d) Badanie egzotycznych atomów metodami spektroskopii rentgenowskiej
e) Badanie procesów rozpraszania promieniowania synchrotronowego
f) Badanie powierzchni metodami spektroskopii fotoelektronowej
g) Badanie materiałów metodami spektroskopii i mikroskopii elektronowej

8. dr hab. Francesco Giacosa (francesco.giacosa@ujk.edu.pl)
a) Niekonwencjonalne stany mezonowe: kule gluonowe i stany czterokwarkowe
b) Odtworzenie symetrii chiralnej w niezerowej temperaturze i gęstości w efektywnych modelach chromodynamiki kwantowej
c) Modelowanie procesu pomiaru w mechanice kwantowej

9. prof. dr hab. Janusz Braziewicz (janusz.braziewicz@ujk.edu.pl)
a) Badanie własności materiałów metodą fluorescencji rentgenowskiej
b) Fragmentacja DNA w zderzeniach z elektronami i ciężkimi jonami
c) Badanie oddziaływania ciężkich jonów z materiałem biologicznym
d) Monitorowanie depozycji wiązki protonowej w terapii hadronowej

10. prof. dr hab. Marek Gaździcki (marek.gazdzicki@ujk.edu.pl)
a) Badanie relatywistycznych zderzeń jądrowych

11. dr hab. Maciej Rybczyński (maciej.rybczynski@ujk.edu.pl)
a) Fluktuacje i korelacje w procesach produkcji cząstek

12. dr hab. prof. UJK Dariusz Banas dariusz.banas@ujk.edu.pl
a) Badanie struktury materiałów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
b) Badanie materiałów metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej
c) Badanie powierzchni metodą odbicia promieniowania rentgenowskiego
d) Badanie powierzchni metodami mikroskopii skaningowej

13. dr hab. prof. UJK Grzegorz Stefanek grzegorz.stefanek@ujk.edu.pl
a) Badanie rozkładów i korelacji cząstek w zderzeniach jądrowych.

Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

1. Zasady dynamiki Newtona
2. Prawa zachowania w mechanice
3. Drgania i fale, ich rodzaje i własności
4. Transformacja Lorentza i podstawowe pojęcia szczególnej teorii względności
5. Równania Maxwella i ich treść fizyczna
6. Fale elektromagnetyczne i ich własności
7. Własności elektryczne i magnetyczne materii
8. Prawa termodynamiki, entropia i jej interpretacja
9. Zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i kwantowej
10. Podstawy teorii kinetycznej i równanie Boltzmanna
11. Podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej i równanie Schrödingera
12. Kwantowo-mechaniczny opis atomu wodoru
13. Spin i jego rola w budowie materii
14. Kwantowo-mechaniczny opis zderzeń: przekrój czynny i amplituda rozpraszania
15. Struktura materii i oddziaływania fundamentalne
16. Struktura i ewolucja Wszechświata

Skład komisji rekrutacyjnej do spraw doktoranckich na kierunku fizyka na rok akademicki 2018/19:

1) prof. dr hab. Marek Pajek - przewodniczący
2) dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK - członek
3) dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK - członek
4) dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – członek
5) dr Radosław Maj - sekretarz
Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie sie 26/9/2018 o godz. 09:00.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka