Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe organizowane są w Instytucie Fizyki zgodnie z programami kształcenia na kierunkach Fizyka, Fizyka Techniczna i Informatyka w oparciu o Zarządzenie 12/2017 z 24 stycznia 2017 roku Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Praktyki odbywają się zgodnie z planami studiów i obejmują:
- praktyki zawodowe,
- praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej.

Instytut Fizyki jest zobowiązany do sprawowania nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyk. Organizacją praktyk zajmuje się instytutowy opiekun praktyk – dr Małgorzata Wysocka-Kunisz (m.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl) na kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna oraz dr Agnieszka Wojtaszek-Szwarc (a.wojtaszek-szwarc@ujk.edu.pl) na kierunku Informatyka.

Praktyki pedagogiczne

Celem praktyk jest m.in. poznanie organizacji pracy różnych typów szkół, nabycie przez studenta umiejętności obserwacji zajęć nauczyciela, a przede wszystkim nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania prowadzonych przez siebie lekcji. Ponadto studenci powinni nauczyć się analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów). Studenci dopuszczeni są do odbywania praktyk, po zaliczeniu zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Praktyki pedagogiczne śródroczne i ciągłe realizowane są na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy Uczelnią a nauczycielem.

Każda grupa studentów odbywa praktykę śródroczną w obecności nauczyciela danej szkoły oraz nauczyciela akademickiego hospitującego jej przebieg. We wszystkich elementach praktyki obok nauczyciela szkoły ćwiczeń uczestniczy nauczyciel akademicki. On też zalicza studentom praktykę na podstawie przeprowadzonych przez nich lekcji oraz sporządzanej dokumentacji. Praktyki śródroczne odbywają się w szkołach, w których pracują wybrani, doświadczeni nauczyciele dyplomowani.

Praktyki ciągłe studenci odbywają głównie w miejscu zamieszkania. Warunkiem dopuszczenia studenta do praktyki ciągłej jest zaliczenie wszystkich zajęć z metodyki nauczania fizyki, w tym praktyki śródrocznej. Praktyki prowadzone są w oparciu o Instrukcję Praktyk opracowaną w Instytucie Fizyki.       

Praktykę ciągłą zalicza studentowi instytutowy opiekun praktyk w oparciu o dokumentację złożoną w Instytucie Fizyki.

W skład dokumentacji wchodzą:
- konspekty wszystkich prowadzonych lekcji,
- zeszyt zawierający sprawozdania z realizowanych przez studenta zadań, m. in. hospitowanych lekcji,
- dzienniczek praktyk zawierający wykaz wszystkich hospitowanych i prowadzonych tematów lekcji oraz opinię nauczyciela – opiekuna praktyki, potwierdzone przez dyrektora szkoły.

Praktyki zawodowe

Celem praktyk jest:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,
 • wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki prowadzone są w oparciu o Instrukcję Praktyk opracowaną w Instytucie Fizyki i realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy.

Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

Po odbyciu praktyki studenci otrzymują zaliczenie od Instytutowego Opiekuna Praktyk na podstawie dzienniczka praktyk, zawierającego sporządzony przez studenta opis przebiegu praktyki oraz opinię opiekuna praktyk ze strony zakładu pracy potwierdzoną przez kierownictwo zakładu pracy.
Więcej informacji: http://praktyki.ujk.edu.pl

Wykaz praktyk w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Według programów kształcenia obowiązujących w bieżącym roku akademickim:

Kierunek Specjalność Rodzaj praktyki Liczba godzin/czas praktyki

Fizyka Techniczna

Fizyka medyczna
Elektroradiologia

Praktyka zawodowa

100/4 tygodnie

Fizyka, Fizyka techniczna,
według indywidualnej organizacji zajęć

Specjalizacja nauczycielska

Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna.
Praktyka śródroczna z fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Praktyka ciągła z fizyki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

150 godzin łącznie /2 semestry

Informatyka
studia stacjonarne
I stopnia
inżynierskie

Teleinformatyka
Technologie informatyczne

Praktyka zawodowa

100/4 tygodnie

 

 1. Dokumenty dla studentów:
 2. - Skierowanie na badania medyczne (dot. praktyki na fizyce medycznej i elektroradiologii)

  - Instrukcja praktyk

  Instrukcja_Elektroradiologia.pdf
  Instrukcja_Fizyka medyczna.pdf
  Instrukcja_Informatyka.pdf

  - Dzienniczek praktyk

 3. Dokumenty dla pracodawców, wydawane w dniach 5 - 15 maja:
 4. - Podanie o przyjęcie na praktykę
  - Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych
  - Umowa o dzieło i rachunek (dot. praktyk nauczycielskich)

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka