Instutut FizykiKalendarz zajęć

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 § 2

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2019

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 26.02.2020

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

ferie zimowe

21.12.2019 – 02.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2020 – 29.01.2020

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2020 – 12.02.2020

dni wolne od zajeć dydaktycznych

---

przerwa międzysemestralna

13.02.2020 – 17.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

18.02.2020 – 26.02.2020

SEMESTR LETNI

27.02.2020 – 30.09.2020

zajęcia dydaktyczne

27.02.2020 – 08.04.2020

wakacje wiosenne

09.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2020 – 19.06.2020

dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.06.2020

letnia sesja egzaminacyjna

20.06.2020 – 03.07.2020

wakacje letnie

04.07.2020 – 15.09.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2020 – 24.09.2020

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

25.09.2020 – 28.09.2020

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2020 roku.

Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2019 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 17 lutego 2020 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka