Instutut FizykiKalendarz zajęć

Na podstawie § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2018 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 § 2

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

28.09.2018

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2018 – 24.02.2019

zajęcia dydaktyczne

01.10.2018 – 21.12.2018

ferie zimowe

22.12.2018 – 02.01.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2019 – 25.01.2019

zimowa sesja egzaminacyjna

28.01.2019 – 08.02.2019

dni wolne od zajeć dydaktycznych

02.11.2018

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

xx.xx.20xx

przerwa międzysemestralna

09.02.2019 – 13.02.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2019 – 23.02.2019

SEMESTR LETNI

25.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne

25.02.2019 – 17.04.2019

wakacje wiosenne

18.04.2019 – 23.04.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

24.04.2019 – 18.06.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2019

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2019 – 05.07.2019

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

xx.xx.20xx

wakacje letnie

06.07.2019 – 15.09.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2019 – 25.09.2019

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

26.09.2019 – 27.09.2019

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.

Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  15 lutego 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka