Instutut FizykiKalendarz zajęć

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 § 2

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 24.02.2021

zajęcia dydaktyczne

12.10.2020 – 22.12.2020

ferie zimowe

23.12.2020 – 03.01.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.01.2021 – 05.02.2021

zimowa sesja egzaminacyjna

06.02.2021 – 17.02.2021

dni wolne od zajeć dydaktycznych

---

przerwa międzysemestralna

18.02.2021 – 22.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

23.02.2021 – 03.03.2021

SEMESTR LETNI

04.03.2021 – 30.09.2021

zajęcia dydaktyczne

04.03.2021 – 30.09.2021

wakacje wiosenne

01.04.2021 – 06.04.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.04.2021 – 25.06.2021

dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.06.2021

letnia sesja egzaminacyjna

26.06.2021 – 07.07.2021

wakacje letnie

08.07.2021 – 15.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2021 – 24.09.2021

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021

25.09.2021 – 28.09.2021

§ 3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 11 lipca 2021 roku.

Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 28 września 2020 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 22 lutego 2021 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka