Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Projekty badawcze aktualnie realizowane w Instytucie Fizyki UJK

Badania Statutowe

 • Promieniowanie jonizujące w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dynamika i obserwacje małych ciał Układu Słonecznego.
  Kierownik projektu:dr Paweł Kankiewicz
 • Modelowanie procesów dyfuzji normalnej i anormalnej w układach niejednorodnych.
  Kierownik projektu:prof. dr hab. Tadeusz Kosztołowicz
 • Własności morfologiczne galaktyk o z-1.
  Kierownik projektu: dr Janusz Krywult
 • Fizyka relatywistycznych zderzeń jądrowych.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński
 • Niepertrubacyjne metody w kwantowej teorii wielu ciał.
  Kierownik projektu:prof. dr hab. Anna Okopińska
 • Badanie zderzeń atomowych.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Pajek
 • Akceleratowe badanie zderzeń atomowych i molekularnych oraz procesy transportu w układach membranowych.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Semaniak
 • Eksperymentalne i teoretyczne badania zderzeń jądrowych przy energiach relatywistycznych.
  Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Fluktuacje i korelacje w procesach produkcji wielorodnej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Badania Młodej Kadry

 • Badanie oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami materiałów przy użyciu akceleratora EBIS-A
  Kierownik projektu: mgr Łukasz Jabłoński
 • Równania hydrodynamiki dyssypatywnej w świetle dokładnych rozwiązań równania kinetycznego Boltzmanna
  Kierownik projektu: mgr inż. Ewa Maksymiuk
 • Oddziaływanie jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami
  Kierownik projektu: mgr inż. Daniel Sobota
 • Spektralne funkcje hadronowe w próżni oraz przy niezerowej temperaturze i gęstości
  Kierownik projektu: mgr inż. Milena Sołtysiak
 • Metody rentgenowskie w badaniach struktury materiałów
  Kierownik projektu: mgr Ilona Stabrawa

Granty Narodowego Centrum Nauki

 • Korelacje podłużne w ultrarelatywistycznych zderzeniach jądrowych
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Broniowski
 • Rozpady i funkcje spektralne niekonwencjonalnych mezonów
  Kierownik projektu: dr hab. Francesco Giacosa
 • Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS - II etap
  Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Badanie procesu dwufotonowej absorpcji w ciele stałym na wiązkach laserów rentgenowskich na swobodnych elektronach
  Kierownik projektu: dr hab. Jakub Szlachetko
  Więcej szczegółów znajdziesz na: stronie domowej projektu
 • Wyznaczenie powierzchni i objetościowej struktury elektronowej w domieszkowych związkach TiO2 w rzeczywistych warunkach pracy
  Kierownik projektu: dr hab. Jakub Szlachetko
  Więcej szczegółów znajdziesz na: stronie domowej projektu
 • Fluktuacje i korelacje w procesach produkcji wielorodnej
  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Rybczyński
  Więcej szczegółów znajdziesz na: stronie domowej projektu
 • Obrazowanie dynamiki reakcji chemicznych przy użyciu ultraszybkiej spektroskopii rentgenowskiej: zastosowanie w procesach fotooksydacji i fotokatalizy
  Kierownik projektu: dr Wojciech Gawełda

Mobilność Plus

 • Badanie zderzeń jonów molekularnych z elektronami swobodnymi (rekombinacji dysocjatywnej i rezonansowego tworzenia par) w warunkach niskotemperaturowej plazmy
  Kierownik projektu: dr Magdalena Kamińska
 • Silne pola kolorowe w plazmie kwarkowo-gluonowej
  Kierownik projektu: dr Alina Czajka
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka