Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej

Dane Kontaktowe

 • Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Telefon kontaktowy: (41) 349 64 59, (41) 349 64 63
 • Adres mailowy: janusz.braziewicz@ujk.edu.pl
 • Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki,
  ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
 • Opis badań

  Laboratorium Spektroskopii Rentgenowskiej ukierunkowane jest na wykorzystanie różnorodnych technik spektrometrii rentgenowskiej do badania mikro (10-6) i nano (10-9) koncentracji pierwiastków (metody XRF, TXRF, GEXRF) z uwzględnieniem ich rozkładu przestrzennego (metody μXRF, μXCT) ze zdolnością rozdzielczą rzędu 10 - 30 mikrometrów. Opisane metody znajdują zastosowanie w badaniu śladowych domieszek w materiałach ważnych technologicznie (półprzewodniki, scyntylatory), badaniu pierwiastków śladowych dla potrzeb medycyny (diagnostyka nowotworów) czy ochrony środowiska (zanieczyszczenia śladowe metalami ciężkimi). Badania z zakresu spektroskoprii rentgenowskiej prowadzone są we współpracy z Europejskim Źródłem Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble, co umożliwia stosowanie najbardziej zaawansowanych metod badawczych w zagadnieniach z zakresu nanotechnologii.

  Zakres prowadzonych badań

  • Wykorzystanie metod rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF, TXRF) w badaniach biomedycznych, głównie w celu określenia związków zachodzących między stanami chorobowymi a koncentracją pierwiastków śladowych w różnorodnych tkankach i płynach ustrojowych człowieka
  • Zastosowanie spektroskopii rentgenowskiej w badaniu koncentracji pierwiastków śladowych
  • Badania oddziaływania promieniowania o wysokim, liniowym transferze energii, na jądra komórkowe

  Oferta komercyjna

  • Określanie składu pierwiastkowego próbek środowiskowych (woda, gleby, gliny, osady, zioła, minerały)
  • Określanie składu pierwiastkowego próbek przemysłowych (pyły, ścieki, osady, cement, metale, leki)
  • Określanie składu pierwiastkowego próbek biologicznych (kości, włosy, surowica)
  • Jakościowa i ilościowa analiza fazowa, określanie struktury, badanie tekstury, odporności na ściskanie i rozciąganie, defektów i mikronaprężeń z wykorzystaniem metody XRD: metalów i ich stopów, minerałów, polimerów, katalizatorów, plastików, farmaceutyków, materiałów cienkowarstwowych, ceramiki, półprzewodników, nanomateriałów
  • Analiza pierwiastkowa próbek ciekłych (lub stałych po mineralizacji). Zakres pierwiastków Al - U, granica wykrywalności w zależności od pierwiastka i rodzaju próbki od kilku do kilkudziesięciu ppb
  • Tomograficzny obraz rentgenowski 3D próbek o rozmiarach do 3 cm (w zależności od gęstości próbki), z rozdzielczością od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów

  Baza aparaturowa

  • Reflektometr rentgenowski X’Pert Pro MPD
  • Rentgenowski spektrometr dyfrakcyjny Inca Wave 700
  • Spektrometr mikrowiązki rentgenowskiej XRF/ GEXRF
  • Tomograf rentgenowski Skyscan 1172
  • Spektrometr rentgenowski Axios WDXRF
  • Generator promieniowania rentgenowskiego 3830
  • Automatyczny licznik kolonii SCAN 500
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka