Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

LABORATORIUM WIRTUALNEJ TERAPII RADIACYJNEJ VERT

Dane Kontaktowe

 • Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Telefon kontaktowy: (41) 349 64 59, (41) 349 64 63
 • Adres mailowy: janusz.braziewicz@ujk.edu.pl
 • Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki
  ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
 • Vert screen style= Istotnym problemem kształcenia specjalistów (tj. fizyków medycznych, elektroradiologów, radioterapeutów) w zakresie planowania i realizacji radioterapii z wykorzystaniem wiązek zewnętrznych jest realny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w tym zakresie. Możliwość jego rozwiązywania oferuje uruchomione w Instytucie Fizyki UJK w Kielcach, jedyne w kraju, kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT (z wykorzystaniem powszechnie stosowanych urządzeń takich firm jak Varian, Elekta i innych) współpracujący z systemami planowania leczenia RayStation i ProSoma.

  WIRTUALNY SYMULATOR TERAPII RADIACYJNEJ (VERT)

  Raystation VERT jest interaktywnym symulatorem pracującym w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) 3D. Pod względem funkcjonalnym zapewnione jest:

  • symulacja 3D stosowanych powszechnie urządzeń do napromieniania wiązkami zewnętrznymi promieniowania X, elektronowego i protonów, dostarczanych przez akceleratory firmy Varian, Elekta oraz innych producentów,
  • wizualizacja dowolnego planu leczenia dla wiązek zewnętrznych w dowolnej lokalizacji realizowanego z użyciem stosowanych urządzeń,
  • symulacja błędów sprzętowych lub błędnego ułożenia pacjenta w trakcie teleradioterapii wraz z wizualizacją ich konsekwencji,
  • symulacja realizacji kontroli jakości sprzętu terapeutycznego, wykonywana przez specjalistów fizyki medycznej, wraz z wizualizacją ich wpływu na prowadzone badania
  • symulacja budowy anatomicznej ciała pacjenta, rozkład dawki w ciele pacjenta dla dowolnego planu napromieniania, efekty błędnej i prawidłowo zrealizowanej teleradioterapii.

  SYSTEMY PLANOWANIA LECZENIA

  Pracownia VERT wspomagana jest przez dwa wielostanowiskowe nowoczesne systemy planowania radioterapeutycznego, tj. RayStation (4 stanowiska) i ProSoma (10 stanowisk). Realizowane jest tu szkolenie z zakresu planowania leczenia w dowolnej technice napromieniania dla większości komercyjnie dostępnych akceleratorów różnych producentów, włączając w to tomoterapię.

  Raystation Pod względem funkcjonalnym system ProSoma:

  • Umożliwia przygotowanie danych i planu leczenia w technice 3D napromieniania dla wybranych dostępnych komercyjnie akceleratorów różnych producentów,
  • umożliwia obliczenie rozkładu dawki metodą Monte Carlo dla zewnętrznych wiązek promieniowania dla każdej techniki napromieniania,
  • monitoruje stabilność realizacji planu leczenia wynikającą ze zmiany rozkładu dawki spowodowanej np. ruchami pacjenta czy zmianami położenia izocentrum,
  • zapewnia symulację błędów sprzętowych lub błędnego ułożenia pacjenta w trakcie teleradioterapii wraz z wizualizacją konsekwencji takiego działania,
  • zapewnia wczytywanie planów leczenia dla wiązek zewnętrznych fotonowych i elektronowych zapisanych w standardzie DICOM RT przygotowanych w systemach Eclipse, Monaco i RayStation,
  • wczytuje raporty z urządzeń radioterapeutycznych i przelicza wstecznie dawkę zdeponowaną w ciele pacjenta,
  • zapewnia porównanie i wyznacza różnice pomiędzy dostarczonym i wyliczonym planem leczenia terapeutycznego,
  • umożliwia obliczenie wartości EUD i BED dla każdego planu leczenia,
  • umożliwiać adaptacje leczenia,
  • umożliwia użycie obrazów różnych modalności poprzez rejestrację obrazów (TK, MR, PET).


  Raystation Pod względem funkcjonalnym system RayStation:

  • umożliwia wykonywanie planu leczenia w dowolnej technice napromieniania dla wszystkich dostępnych komercyjnie akceleratorów różnych producentów, włączając w to tomoterapię,
  • pozwala na śledzenie zmian rozkładu dawki w ciele pacjenta wraz z postępem leczenia,
  • umożliwia pełną adaptację planu leczenia oraz biologiczną analizę zmian krzywych TCP i NTCP dla każdego pacjenta wraz ze zmianą frakcjonowania,
  • deformacyjna rejestracja obrazu pozwala odtwarzać przebieg zmian w ciele pacjenta oraz idealne dopasowanie obrazów różnych modalności (TK, MR, PET).

  Systemy planowania leczenia (RayStation i ProSoma) połączone są bezpośrednio w standardzie DICOM z wirtualnym symulatorem terapii radiacyjnej (VERT). Rozwiązanie takie zapewnia wizualizację 3D (w tzw. immersyjnej rzeczywistości wirtualnej VR) realizacji planu leczenia z wykorzystaniem powszechnie stosowanych urządzeń do teleradioterapii (takich firm jak Varian, Elekta i innych).

  PRZEZNACZENIE

  Raystation Kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT współpracujący z systemami planowania leczenia RayStation i ProSoma przeznaczone jest głównie do:

  • Szkolenia różnych grup zawodowych zaangażowanych w proces planowania i leczenia z wykorzystaniem zewnętrznych wiązek promieniowania jonizującego.
  • Szkolenia przyszłych techników elektroradiologii w zakresie: procesu pozycjonowania pacjenta, budowy anatomicznej ciała ludzkiego, rozkładu dawki w ciele pacjenta dla dowolnego planu napromieniania, efektów błędnej i pozbawionej błędów teleradioterapii
  • Symulacji realizacji kontroli jakości sprzętu terapeutycznego, wykonywanej przez specjalistów fizyki medycznej wraz z wizualizacją jej wpływu na prowadzone badania.
  • Wstępnej edukacji pacjentów co do zakresu i wyników ich leczenia

  SKŁAD OSOBOWY

  prof. dr hab. Janusz Braziewicz - kierownik laboratorium, specjalista fizyki medycznej,
  Mgr Tomasz Kuszewski - specjalista fizyki medycznej
  Mgr Katarzyna Wnuk - specjalista fizyki medycznej
  Mgr Krzysztof Buliński - specjalista fizyki medycznej

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka