Materiały do zajęć:

Podstawowym celem zajęć dydaktycznych w I Pracowni Fizyki jest pogłębienie wiedzy fizycznej studentów poprzez eksperyment fizyczny. W szczegółowym ujęciu chodzi tu o zapoznanie studentów z podstawową aparaturą naukową, uzyskanie przez studentów określonego zasobu wiedzy fizycznej, nauczenie ich (na konkretnych przykładach) przeprowadzania eksperymentu fizycznego, a w tym nabrania umiejętności opracowywania wyników pomiarów.


I Pracownia fizyczna - kompletny wykaz ćwiczeń

Wiskozymter Stockesa

MECHANIKA

2. Wyznaczanie krzywej Gaussa dla mechanicznego modelu rozkładu normalnego.[PDF]

5. Badanie oscylatora harmonicznego.[PDF]

6. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra.[PDF]

7. Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną.[PDF]

9. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.[PDF]

10. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.[PDF]

11. Wyznaczanie modułu Younga metodą optyczną. [PDF]

12. Wyznaczanie momentu bezwładności ciała. [PDF]

14. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy za pomocą wagi torsyjnej.[PDF]

15. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Stockesa.[PDF]

17. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu i częstotliwości drgań własnych słupa powietrza.[PDF]

18. Doświadczalne sprawdzanie równania Bernoulli'ego. [PDF]

19. Badanie zależności lepkości od temperatury. Wyznaczanie energii aktywacji.[PDF]

20. Badanie drgań wymuszonych. Przyrząd Pohla.[PDF]
21. Pomiar prędkości fali sprężystej w prętach z wykorzystaniem programu komputerowego.[PDF]


I Pracownia fizyczna - kompletny wykaz ćwiczeń:

Wiskozymter Stockesa

CIEPŁO

31. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych.[PDF]

35. Pomiar stosunku Cp / Cv powietrza metodą Desormesa-Clementa.[PDF]

36. Badanie zależności ciśnienia pary nasyconej wody od temperatury. Pomiar molowego ciepła parowania.[PDF]

38. Pomiar wilgotności względnej za pomocą psychrometru Assmana. Wyznaczanie stałej psychrometru Assmana.[PDF]


I Pracownia fizyczna - kompletny wykaz ćwiczeń:

Wiskozymter Stockesa

ELEKTRYCZNOŚĆ

51. Pomiar rezystancji za pomocą mostka Wheatstone'a.[DOC]

52. Badanie charakterystyk transformatora: A)- badanie biegu jałowego. B)- badanie transformatora obciążonego.[PDF]

53. Wyznaczanie ciepła właściwego wody metodą elektrokalorymetryczną.[PDF]

54. Elektroliza. Wyznaczanie elektrochemicznego równoważnika miedzi i stałej Faradaya.[PDF]

57. Elementy RLC w obwodach prądu zmiennego. Badanie rezonansu napięć i prądów.[PDF]

65. Badanie drgań relaksacyjnych.[PDF]

66. Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego. Busola stycznych.[PDF]

68. Badanie odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego.[PDF]

70. Badanie pola magnetycznego przy użyciu sondy Halla.[PDF]


I Pracownia fizyczna - kompletny wykaz ćwiczeń:

Wiskozymter Stockesa

OPTYKA

82. Badanie charakterystyk fotodiody.[PDF]

83. Wyznaczanie ogniskowej soczewek: a) metodą Bessela, b) metodą Abbe'go.[PDF]

85. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.[PDF]

86. Pomiar natężenia oświetlenia przy użyciu luksomierza.[PDF]

89. Refraktometr Abbe'go. Pomiar współczynnika załamania światła.[PDF]

90. Badanie polaryzacji światła.[PDF]

91. Badanie przepuszczalności filtrów optycznych. Dyspersja światła.[PDF]


I Pracownia fizyczna - kompletny wykaz ćwiczeń:

Membrana

BIOFIZYKA

14. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy za pomocą wagi torsyjnej.[PDF] [Protokół]

19. Badanie zależności lepkości biopolimerów od temperatury. Wyznaczanie energii aktywacji.[PDF] [Protokół]

99. Badanie potencjałów elektrycznych w układach membranowych. [PDF] [Protokół]

23. Badanie absorpcji/dyfrakcji ultradźwięków. [PDF] [Protokół]

90. Badanie stanu polaryzacji światła. Prawo Malusa. [PDF] [Protokół]

70. Badanie pola magnetycznego sondą Halla. [PDF] [Protokół]

83. Wyznaczania ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek.[PDF]
[Protokół]