O Zakładzie:

Zakład Fizyki Molekularnej powstał w roku 2009 z połączenia Zakładu Dydaktyki Fizyki oraz Biofizyki. Szeroki zakres realizowanych zadań dotyczy obecnie zagadnień związanych z dydaktyką fizyki, problematyką dotyczącą procesów dysocjacji jonów molekularnych, oraz badań dotyczących procesów transportu substancji w układach membranowych.

Aparatura Badawcza Cryring

Współpraca pracowników Zakładu Fizyki Molekularnej z Laboratorium Manne Siegbahna w Sztokholmie, gdzie wykorzystuje się chłodzone wiązki jonów pierścienia akumulacyjnego CRYRING wniosło wielki wkład w rozwój badań doświadczalnych dotyczących dysocjacji jonów molekularnych na skutek oddziaływań z elektronami swobodnymi, które zachodzą w warunkach plazmy niskotemperaturowej.

Pod kierownictwem dr Małgorzaty Wysockiej - Kunisz prowadzone są prace dotyczące programów nauczania i kształcenia nauczycieli. Realizowane są także badania nad uwarunkowaniami procesów edukacyjnych, ewolucją pojęć z zakresu fizyki wśród uczniów różnych typów szkół a także opracowywane są techniki wykorzystania komputerów w nauczaniu fizyki.

Pracownie pokazów fizycznych (Fotogaleria)

W Pracowniach dydaktycznych znajdujących się w salach 108,148,153 studenci Instytutu Fizyki poznają podstawy eksperymentu fizycznego. Nowoczesne sale służą także przygotowaniu młodych studentów do wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela. Zaangażowanie pracowników zakładu w projekt "Feniks" zaowocowało także dotacjami na nowoczesne instrumenty badawcze oraz dydaktyczne. Zmodernizowane sale posiadają szeroki wachlarz urządzeń z zakresu elektryczności,mechaniki,optyki oraz nowoczesnych metod multimedialnych,które pozwalają przygotować naszych studentów do obowiązków które czakają na nich w przyszłych szkołach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naszych pracowni

Projekty Unijne

Logo Projekt Feniks

Zaangażowanie pracowników zakładu w popularyzację nauki oraz chęć robudzenia zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi zaoowocowało stworzeniem w 2008 programu edukacyjnego Feniks. Ten trzyletni projekt, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego główne założenia to: rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Logo Laboratoria Kielce

Uczestnictwo Laboratorium Interferometrii Laserowej w projekcie: "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni państwowych regionu świętokrzyskiego" w ramach projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaowocowało przyznaniem środków na rozbudowę pracowni dr Kazimierza Dworeckiego. W wyniku realizacji projektu laboratorium zostanie doposażone w nowoczesną aparaturę naukowo - badawczą, która umożliwi badanie procesów dyfuzji normalnej (gaussowskiej) i anomalnej (subdyfuzji) substancji w układach membranowych metodą interferometrii laserowej.

AktualnościZakupiono Elipsometr spektroskopowy

Elipsometr

Laboratorium Interferometrii Laserowej zostało częściowo wyposażone. W ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni państwowych regionu świętokrzyskiego" zakupiono Elipsometr Sentech SE 800. Metody badawcze stosowane przy uzyciu elipsometru służą do oznaczania właściwości optycznych, morfologii powierzchni poprzez pomiary zmian stany polaryzacji światła spolaryzowanego odbitego od badanej próbki. Interpretacja danych pomiarowych polega na dopasowaniu wyników doświadczalnych do odpowiedniego modelu optycznego. Zakupiony elipsometr umożliwia zmianę kąta padania wiązki oraz długości fali emitowego światła.

Zakończono zakupy w Laboratorium Interferometrii Laserowej

Wiazka laserowa

Zakupy realizowane dla Laboratorium Interferometrii Laserowej w ramach projektu: "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" zostały zakończone. Zakres prac modernizacyjnych poprzedzających instalacje aparatury rozpoczął się w roku 2010. W tym samym roku do pracowni dostarczono elipsometr spektroskopowy. Zakup nowoczesnego układu interferometrycznego wraz z systemem akwizycji i analizy obrazów optycznych zakończył w sierpniu 2011 obecny etap budowy laboratorium. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badawczą oraz fotogalerią pracowni ulokowanej w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK.

Opis układu do badań interferometrycznych

Układ służy do badań transportu substancji przez różnego rodzaju membrany metodą interferometrii laserowej. Umożliwia wizualizację procesu tworzenia się przymembranowych warstw dyfuzyjnych, badanie ich ewolucji i stanu fizykochemicznego oraz pomiar parametrów transportowych membran, zarówno sztucznych jak i biologicznych, w warunkach polaryzacji stężeniowej. Układ jest szczególnie przydatny do analizy procesu uwalniania substancji biologicznie czynnych (antybiotyki, liposomy, LPS) z ośrodków żelowych. Z tego powodu metoda intreferometrii laserowej może mieć obecnie bardzo szerokie zastosowanie w naukach biologicznych, medycznych, farmacji i ochronie środowiska. Podstawowym elementem zestawu jest interferometr dwuwiązkowy (Macha-Zehndera lub Michelsona w zależności od ustawienia elementów optycznych) firmy Optel. Układ oświetlający interferometru stanowi laser helowo-neonowy wraz z ekspanderem wiązki. W wyniku interferencji dwóch wiązek światła, z których jedna jest wiązką odniesienia a druga wiązką informacyjną, otrzymuje się odpowiednie interferogramy, rejestrowane przez komputerowy system akwizycji i przetwarzania obrazów interferencyjnych sprzężony z interferometrem. Specjalistyczne oprogramowanie dokonuje analizy zarejestrowanych obrazów, określa rozkład czasoprzestrzenny stężenia (profile stężeniowe) oraz wielkości charakteryzujące warstwy dyfuzyjne, tj. grubość i różnice stężeń na warstwach. Oprogramowanie to pozwala również wyznaczyć wiele innych wielkości istotnych dla analizy procesów transportu, m. in. ilość transportowanej substancji, strumień substancji, parametry transportowe membrany, dokonuje analizy niestabilności hydrodynamicznych w układzie oraz prędkości ich przemieszczania.

Fotogaleria pracowni Interferometrii Laserowej